Privacyverklaring

Primis Administraties & Belastingadvies maakt uit hoofde van haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens.
In deze Privacy policy geven we transparante informatie over onze omgang met deze door u als cliënt verstrekte persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Primis Administraties & Belastingadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de
een behoorlijke uitvoering van onze dienstverlening;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij nodig voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens aan derden wensen te
verstrekken, voor zover niet in het kader van de overeengekomen dienstverlening;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.
Als Primis Administraties & Belastingadvies zijn wij uit hoofde van onze dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die Primis Administraties & Belastingadvies verwerkt:
Primis Administraties & Belastingadvies verwerkt de persoonsgegevens van de cliënten, die gebruik maken van haar diensten, overeenkomstig de met Primis Administraties & Belastingadvies gesloten opdrachtbevestiging, alsmede de aan de dienstverlening gestelde wettelijke eisen. De cliënten verstrekken zelf de gegevens aan Primis Administraties & Belastingadvies. Hieronder staat een overzicht van de te verwerken basispersoonsgegevens uit hoofde van de dienstverlening:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerlijke staat
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (-s)
– E-mailadres (-en)
– Bankrekeningnummer (-s)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Primis Administraties & Belastingadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw partner en/of uw kinderen:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële en/of economische situatie van de cliënt

Minderjarige kinderen
Primis Administraties & Belastingadvies verwerkt de persoonsgegevens van minderjarige kinderen (personen jonger dan 16 jaar) eerst nadat deze bij wijze van toestemming zijn aangereikt door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Primis Administraties & Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Inrichten cliëntendossiers ten behoeve van de dienstverlening, waarbij de wettelijke verplichtingen
in acht worden genomen;
– Inrichten dossiers salarisadministratie indien wij voor de cliënt de loonadministratie voeren;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, maar ook door de wet vereist is. De bewaartermijn kan per gebruik verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Primis Administraties & Belastingadvies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Primis Administraties & Belastingadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Primis Administraties & Belastingadvies uw persoonsgegevens slechts aan andere derden na uw nadrukkelijke toestemming.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke buiten de EU zijn gevestigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Primis Administraties & Belastingadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om door middel van een daartoe bestemd verzoek uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen door uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of tegen de verwerking bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uw verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, dient u te sturen naar uw relatiebeheerder.
Er worden geen gegevens verwijderd die van belang zijn voor de juiste uitvoering van onze dienstverlening.
De behandeling van deze verzoeken geschiedt tegen een door Primis Administraties & Belastingadvies vast te stellen vergoeding.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Primis Administraties & Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en onderneemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.